Kierownik Budowy

pełnienie funkcji kierownika budowy

pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

pełnienie funkcji inwestora zastępczego

 • wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane;
 • kontrola jakości wykonania i przebiegu robót budowlanych w budownictwie energooszczędnym;
 • pomoc techniczna przed zakupem nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej;
 • adaptacja projektów gotowych;
 • projekt budowalne budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych, budynków użyteczności publicznej, budynków usługowych;
 • projekty budowalne sieci oraz przyłączy wodnych, kanalizacji sanitarnej, gazu i prądu;
 • projekty budowlane dróg, skrzyżowania i zjazdów;
 • inwentaryzacje budowlane;
 • ekspertyzy techniczne;
 • sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków;
 • kalkulacje kosztorysowe;
 • składanie wniosków do dostawców mediów, zarządców dróg, konserwatora zabytków (…) w celu uzyskania uzgodnień i opinii w imieniu Inwestora;
 • składanie wniosków o decyzję pozwolenia na budowę lub decyzję pozwolenia na użytkowanie;
 • reprezentowanie Inwestora przed Organami Administracji Publicznej (Wydział  Architektury i Budownictwa i Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego)
Uprawnienia

Posiadam uprawnienia w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń nr 37/DOŚ/09. Jestem wpisany do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia budowlane pod numerem 3328/09/U/C. Jestem członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Zobacz posiadane uprawnienia:

Dlaczego ja

Ukończyłem studia dzienne na Politechnice Wrocławskiej, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego oraz studia dzienne na Akademii Rolniczej, Wydział Budownictwa Rolniczego.

Posiadam wymagane prawem uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń.
Jestem członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadam aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Zdobyłem bogate wieloletnie doświadczenie w realizacji różnych obiektów budowlanych, jako przedstawiciel inwestora oraz wykonawcy. Obecnie świadczę usługi nadzoru inwestycyjnego oraz doradztwa technicznego z dziedziny budownictwa.

Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów związanych z procesem budowlanym, gwarantuje sprawnie przeprowadzoną inwestycję, od projektu po użytkowanie.

Moje Realizacje

Przykładowe obiekty budowlane zrealizowane pod Moim nadzorem.

1 budynek mieszkalny jednorodzinny
2 budynek mieskzlany jednorodiznny
3 Garaż
4 bud. mieszkalny w zabudowie bliźniaczej
9a
37 budynek usługowy
22a
12